• Αγορές και Πωλήσεις ακινήτων όπως έλεγχος τίτλων, τακτοποίηση τίτλων ακινήτων κ.α.
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Κληρονομικά θέματα όπως αποδοχές κληρονομίας – έκδοση κληρονομητηρίων – πιστοποιητικών – αποποίηση κληρονομιών κ.α.
  • Κτηματολογικά θέματα
  • Εξώσεις μισθωτών κ.λ.π.