• Σύνταξη Διαθηκών
  • Αγωγές κληρονομιάς
  • Αγωγές για νόμιμη μοίρα
  • Αποδοχές- Αποποιήσεις κληρονομιάς
  • Έκδοση κληρονομητηρίου, πιστοποιητικών
  • Σύνταξη και δημοσίευση διαθηκών
  • Σφραγίσεις – αποσφραγίσεις
  • Αποκλήρωση