• Εγγραφή προσημειώσεων Υποθήκης
  • Συντηρητικές κατασχέσεις
  • Εγγυοδοσίες
  • Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
  • Προσωρινές Διατροφές – Μετοίκηση συζύγων –ρύθμιση οικογενειακής στέγης.
  • Προστασία Νομής ακινήτων και κινητών πραγμάτων
  • Διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυκατοικιών.
  • Προστασία Σήματος – Δικαιωμάτων Πνευματικής ιδιοκτησίας –  Ευρεσιτεχνίας.
  • Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό.